Protokoll 20160113

 

           Protokoll Styrelsemöte 2016 -01- 13

           Baljesta kl 18.30

           Närvarande: Jan Idefjärd, Anders Stromberg, Gun Berglund

 

Mötet öppnades av ordförande.

Val av justerare.

Att justera dagen protokoll valdes Jan Idefjärd

Godkännande av dagordningen.

Mötet godkände dagordningen.

Föregående årsmötes protokoll.

Gicks igenom och lades till handlingarna.

Budget 2016.

Budet för verksamhetsåret tas fram till nästa styrelsemöte.

Medlemsmatrikel.

Aktuell medlemsmatrikel redovisas på nästa styrelsemöte. 

18 medlemmar har erlagt medlemsavgift för 2016.

 

Planering av aktiviteter.     

Träff med bi tillsynings mannen i April, am.yngelröta, Hur hanterar vi det?    

Avläggare fredag 17 Juni hos Jan Idefjärd.     

Honungsbedömning Augusti, honungsbedömningskommiten

Oxsalsyar början Oktober, Kjell Nordmark.Årsmöte 2016 , i Hembyggsgården 2016-11-20 

Kjell Nordmark ordnar lokal.

Invintring Augusti-September hos Anders Strömberg.

Hantering av Varoa Augusti, Baljesta.

Maj hos Erland Öberg, Bi sjukdomar, sjukdomskommiten.

Informations kväll för nybörjare i April.

Inbjudningar utsändes till samtliga medlemmar c:a 1 månad före respektive aktivitet.

 

Utbildning från distriktet Vad som är på gång:

Handledare för utbildning av nya biodlare.Handledare Kvalitetssäkring,Handledare Bi sjukdomar

Träff med Eva Forsgren från SLU, ämne Amerikansk Yngelröta.

Vi avvaktar inbjudningar från Sörmland Biodlardistrikt.

OKS-träffen 2016-01-16, ( ordförande, sekreterare ,kassör )

Jan och Anders S kommer att deltaga

Webbsidan.

Jan tar kontakt med webb-redaktören hur vi ska hantera webben.

Beecome-kongressen11-13 Mars.

Det är upp till var och en om man vill åka dit.

Övrigt.

Kontakta med bi tillsynings mannen om var alla bigårdar ligger i Tystberga socken ,distrikt , Erland Öberg ansvar för detta.

Nästa styrelsemöteTill mötet kallas också Kjell Nordmark och Lennart Lövgren.

2016-04-04 kl 18,30 hos Jan Idefjärd.

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Sekreterare                                                         Justerare 

Gun Berglund                                                     Jan Idefjärd