Binas Dod

Insekts gift kan vara boven till den massiva bi död som vi ser i världen!

Bekämpningsmedlen som bla, utpekas är neonikotinoider. Dessa används till att skydda grödor från skadeinsekter. Ett av dem används ganska flitigt här i Sverige, imidakloprid.

I en fransk studie om honungsbin konstaterades att bin som utsattes för detta löpte två till tre gånger större risk att dö än normalt. Orsaken är sannolikt att många av bina tappar sin förmåga att orientera och hitta hem, en effekt av det är att neonikotinoiderna angriper insekternas nervsystem.

De senaste åren har massdöd bland honungsbin orsakat stor oro i USA och flera europeiska länder. Samtidigt har en kraftig tillbakagång noterats hos humlor och andra vilda pollinatörer. En oerhört stor mängd av våra vildbin har drabbats. Många av dem är nu uppförda på hotlistan, säger Lars-Åke Janzon, biolog på Riksmuseet.

Forskarna bakom studierna anser att gifterna är en möjlig huvudorsak till de senaste årens massdöd.

I Sverige där våra tama bin klarat sig relativt bra, är åsikterna dock mer blandade. Jag tror att neonikotinoiderna är en underskattad faktor. De är mycket obehagliga och de blir allt vanligare. Men den viktigaste orsaken till bidöd i Sverige är parasitangrepp, inte bekämpningsmedel, säger Ingemar Fries, professor vid Lantbruksuniversitetet.